Hexo Theme Sakura 🌸

About Theme

Hexo theme Sakura modified from the WordPress theme Sakura,thanks to the original author Mashiro

Thanks:

https://github.com/mashirozx/Sakura/

https://github.com/honjun/hexo-theme-sakura

This Blog is built on Github Pages and Hexo.


考えるF4n9X

© 2019 hexo-sakura